Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 170 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000 www.muangsurat.go.th  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ทำเนียบบุคลากร
   ที่ทำการปกครองอำเภอ
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ผู้บริหารท้องถิ่น
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์
 
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ที่ทำการปกครองอำเภอ
        
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี
  170 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ : 077-288765
โทรสาร : 077-288760
 
   Copyright © 2019. www.muangsurat.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs